Skip to content ↓

Charges

Fel ysgol ni allwn godi tâl am addysg a ddarperir yn ystod oriau ysgol.

Gofynnwn yn garedig i rieni am gyfraniadau gwirfoddol i hwyluso ymweliadau a theithiau ysgol. Mae hyn yn helpu i dalu costau mynediad a chludiant. Gofynnwn hefyd am gyfraniad tuag at ymweliadau preswyl, i dalu costau bwyd a llety. Gofynnir am gyfraniad o £1.50 y sesiwn nofio i helpu gyda chost cludiant.

Gellir talu am wersi cerddoriaeth yn ganolog trwy Gyngor Sir Ceredigion.

Ni fydd disgwyl i ddisgyblion y mae eu rhieni’n derbyn unrhyw un o’r buddion a restrir isod gyfrannu:

• Cymhorthdal ​​Incwm;

• JSA - yn seiliedig ar incwm;

• yn derbyn unrhyw fudd-dal neu lwfans arall, neu hawl i unrhyw gredyd treth o dan Ddeddf Credydau Treth 2002 neu elfen o gredyd treth o'r fath, fel y pennir gan reoliadau o bryd i'w gilydd yn ystod unrhyw gyfnod neu ran o daith a gynhelir.

 • cymorth o dan Ran 6 o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999;

• Credyd Treth Plant, ar yr amod bod y rhiant/rhieni hefyd yn derbyn Credyd Treth Gwaith a bod incwm y teulu (fel yr aseswyd gan Gyllid a Thollau EM) yn uwch na £16,040 (ar gyfer 2009/10) (h.y. plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim) .

 

Unrhyw weithgareddau a wneir ar ôl ysgol e.e. Gall Clwb Urdd gario ffi wythnosol fechan i gynorthwyo gyda chostau rhedeg

 

Amcangyfrif Cost Blwyddyn ysgol 

Er mwyn galluogi teuluoedd i gre cyllideb mae'r corf llywodraethol wedi llunio amcangyfrif bras o'r costau ynghlwm a blwyddyn ysgol gain nodi y mod y ceisia'r ysgol leihau'r ghost i deuluoedd. Nid yw hypn yn ymrywiad i gynnal bob digwyddiad a nodi, bond yn hytrach cynnig gwybodaeth y gobeithiwn y budd o ddefnydd worth i deuluoedd gynllunio cyllideb. 

Costau Tymor yr Hydref

Amcangyfrif Cost

Gweithgaredd

Sut yr ydym yn ceisio lleihau’r gost?

£101.19

Gwisg Ysgol, dillad ymarfer corff, esgidiau, cot ac offer newydd

FFederaliaeth Ysgol Penrhyn-coch ac Ysgol Penllwyn - Gwisg Ysgol am Ddim (llwyncoch.cymru)

 

Gwybodaeth am grantiau gwisg ysgol ar ein gwefan.

 

Polisi gwisg ysgol hyblyg – bathodyn yr ysgol ddim yn ofynnol

 

Gwerthu/dosbarthu gwisg ysgol ail-law

Hyd at £20

Cyfraniad i Ymweliadau addysgol

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o Grant Datblygu Disgyblion (PDG)

 

Cyfraniadau ariannol o’r CRhA

 

Pecyn bwyd am ddim.

£30-60

Cyfraniad i ymweliadau preswyl Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Cefnogaeth gyda cael gafael ar offer addas.

£6

Clwb Urdd wythnosol

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu lle i bob plentyn difreintiedig.  

£9

Cyfraniad i wersi Nofio

Rhowch beth ydych chi’n gallu.

£19.50

Tocyn (ffrwyth) dyddiol am y tymor

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu tuag at brynu darn o ffrwyth i bob plentyn PYD os ydynt yn dymuno.  

Isafswm o £55

Gwersi Offerynnol Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

£2

Cyfraniadau Elusennol cyffredinol

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£1

Cyfraniad Cwrdd Diolchgarwch

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£7

Tractor Run gwerthu sgwariau / Ras Hwyl Rheidol

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£10

Ymaelodi Urdd

£1 i deuluoedd incwm isel

£1

Cyfraniad Plant Mewn Angen

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£10

Gwariant yn y Ffair Nadolig

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£5 y tocyn

Cyngerdd Nadolig

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£10

Gwisg Cyngerdd Nadolig

Gwisgoedd sbâr i gael yn yr ysgol.

£10

Sinema/Sioe Theatrig

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

£1

Diwrnod Siwmper Dolig

Rhowch beth yr ydych yn gallu

 

Cost Tymor y Gwanwyn

Amcangyfrif Cost

Gweithgaredd

Sut yr ydym yn ceisio lleihau’r gost?

Hyd at £20

Cyfraniad i Ymweliadau addysgol

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Cyfraniadau ariannol o’r CRhA

 

Pecyn bwyd am ddim.

£30-60

Cyfraniad i ymweliadau preswyl Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Cefnogaeth gyda cael gafael ar offer addas.

 

 

£9

Cyfraniad i wersi Nofio

Rhowch beth yr ydych yn gallu

Isafswm o £55

Gwersi Offerynnol Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

£19.50

Tocyn (ffrwyth) dyddiol am y tymor

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu tuag at brynu darn o ffrwyth i bob plentyn difreintiedig.

£6

Clwb Urdd wythnosol

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu lle i bob plentyn difreintiedig. 

£2

Cyfraniadau Elusennol cyffredinol

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£3

Diwrnod coch gwyn a gwyrdd – cyfraniad a gwisg

Rhowch beth yr ydych yn gallu

£10 - 25

Gwisg Dydd Gŵyl Dewi

Nid oes disgwyl gwisgo gwisg traddodiadol neu crys chwaraeon.

 

Mae syniadau eraill yn cynnwys gwisgo coch, creu bathodyn cenhinen/cennin/ddraig i wisgo

£10 - £20

Gwisg Diwrnod y Llyfr

Gweithgareddau o fewn yr ysgol.

 

Dim disgwyliad i wisgo i fyny.

£5

Mynediad i Eisteddfodau

Cludiant i ddisgyblion incwm isel o’r PDG

£5

Profiad  Theatrig

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Ymgeisio am grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru

£5 y pen

Digwyddiad codi arian PTA e.e. Twmpath

Rhowch beth yr ydych yn gallu

 

Costau Tymor yr Haf

Amcangyfrif Cost

Gweithgaredd

Sut yr ydym yn ceisio lleihau’r gost?

Hyd at £20

Cyfraniad i Ymweliadau addysgol

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Cyfraniadau ariannol o’r CRhA

 

Pecyn bwyd am ddim.

£30-60

Cyfraniad i ymweliadau preswyl Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Cefnogaeth gyda cael gafael ar offer addas.

 

£9

Cyfraniad i wersi Nofio

Rhowch beth ydych chi’n gallu.

Isafswm o £55

Gwersi Offerynnol Blynyddoedd 3-6

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

£19.50

Tocyn (ffrwyth) dyddiol am y tymor

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu tuag at brynu darn o ffrwyth i bob plentyn difreintiedig.

£6

Clwb Urdd wythnosol

Cyngor Cymuned Trefeurig a Chapel Horeb yn cyfrannu lle i bob plentyn difreintiedig. 

£2

Cyfraniadau Elusennol cyffredinol

Rhowch beth ydych chi’n gallu.

£4

Lluniaeth ym Mabolgampau

Potel o ddŵr am ddim i bob plentyn o Garej Tŷ Mawr

£4

Crys Lliw tîm mabolgampau

Crys yn cael rhoi i blant wrth ddechrau yn yr ysgol mewn lliwiau eu tim.

£2

Mynediad i Eisteddfod ysgol

Rhowch beth ydych chi’n gallu.

£8

Potel Eli Haul / het haul

Eli haul a hetiau ar gael yn yr ysgol

£5

Profiad  Theatrig

Cefnogaeth ariannol i deuluoedd incwm isel o’r PDG

 

Ymgeisio am grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru

£5 y pen

Digwyddiad codi arian PTA e.e. Twmpath

Rhowch beth ydych chi’n gallu.

£10

Gwariant yn y Ffair Haf

Rhowch beth ydych chi’n gallu.