Skip to content ↓

Charges

Fel ysgol ni allwn godi tâl am addysg a ddarperir yn ystod oriau ysgol.

Gofynnwn yn garedig i rieni am gyfraniadau gwirfoddol i hwyluso ymweliadau a theithiau ysgol. Mae hyn yn helpu i dalu costau mynediad a chludiant. Gofynnwn hefyd am gyfraniad tuag at ymweliadau preswyl, i dalu costau bwyd a llety. Gofynnir am gyfraniad o £1.50 y sesiwn nofio i helpu gyda chost cludiant.

Gellir talu am wersi cerddoriaeth yn ganolog trwy Gyngor Sir Ceredigion.

Ni fydd disgwyl i ddisgyblion y mae eu rhieni’n derbyn unrhyw un o’r buddion a restrir isod gyfrannu:

• Cymhorthdal ​​Incwm;

• JSA - yn seiliedig ar incwm;

• yn derbyn unrhyw fudd-dal neu lwfans arall, neu hawl i unrhyw gredyd treth o dan Ddeddf Credydau Treth 2002 neu elfen o gredyd treth o'r fath, fel y pennir gan reoliadau o bryd i'w gilydd yn ystod unrhyw gyfnod neu ran o daith a gynhelir.

 • cymorth o dan Ran 6 o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999;

• Credyd Treth Plant, ar yr amod bod y rhiant/rhieni hefyd yn derbyn Credyd Treth Gwaith a bod incwm y teulu (fel yr aseswyd gan Gyllid a Thollau EM) yn uwch na £16,040 (ar gyfer 2009/10) (h.y. plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim) .

 

Unrhyw weithgareddau a wneir ar ôl ysgol e.e. Gall Clwb Urdd gario ffi wythnosol fechan i gynorthwyo gyda chostau rhedeg.