Skip to content ↓

Federation Aims

 

Plant hapus, sydd yn falch dod i’r ysgol yw trothwy ein gweledigaeth yn Ysgol Penllwyn ac Ysgol Penrhyn-coch. Credwn y gryf bod dysgwyr hapus yn ddysgwyr llwyddiannus. Tra bod disgyblion yn ein gofal, ein nod, yw cefnogi ein dysgwyr i ddod yn:

· ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau

· gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

· Cymry egwyddorol, gwybodus, sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd

· unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

 

Mae’r rhain yn seiliedig ar 4 Diben ‘Cwricwlwm i Gymru’ a ddaeth yn weithredol yn 2022. Penderfynwyd fel corff llywodraethol i fabwysiadu'r rhain fel prif werthoedd yr ysgol fel eu bônt yn ddyhead, ac yn nod i’n holl ymarfer, ac yn sail i ddysgu ac addysgu.

Ein gobaith yw bod pob plentyn yn ein gadael ni yn deall ei gwerth, gyda’r hyder i fentro.

dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu yn eu bywydau 

cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae ran lawn mewn bywyd a gwaith

Cymry egwyddorol, gwybodus, sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd
 

 

unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

 

‘Gyda’n gilydd gallwn lwyddo’

Fel corff llywodraethol ac fel un corff o staff, anelwn at sicrhau bod ein partneriaeth o fudd i’n  dysgwyr.

Cyfoethoga’r bartneriaeth brofiadau ac addysg dysgwyr y naill ysgol trwy:

 • rhannu arbenigedd dysgu staff wrth cyd-gynllunio ac amnewid dosbarth
 •  arloesi wrth ddysgu’n rhithiol ar draws dwy safle
 • rhannu arbenigedd disgyblion
 • rhannu arfer orau ymysg disgyblion a staff
 • sbardun difyr i gyfathrebu yn ysgrifenedig neu ar lafar
 • timoedd chwaraeon a chyfleoedd perfformio traws ysgol
 • mabolgampau ac eisteddfod ysgol ar y cyd
 • pwyllgorau ysgol ar y cyd
 • cyfleoedd i gymdeithasu a phrofi amgylchedd gwahanol
 • clybiau ar ôl ysgol ar y cyd
 • rhannu adnoddau, ymweliadau ac ymwelwyr
 • gwasanaethau rhithiol ar y cyd
 • Cylch ehangach o ffrindiau cyn mentro i’r uwchradd